UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Video: Lượng giá nhu cầu của người nghèo nông thôn ở Cambodia

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

Dự án Phát triển nông thôn dựa vào cộng đồng đang sử dụng phương pháp mọi người cùng tham gia để xác định chính xác hơn những hộ nghèo và dễ bị tổn thương nhằm bảo đảm nguồn trợ giúp đến được với những ai cần nhất.

Mời quý vị xem video do GIZ Cambodia thực hiện sau đây.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng