UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Hy vọng cho trẻ em nông thôn Trung Quốc

Ngày 26 tháng 1 năm 2016

Kế hoạch ưu tiên của tổ chức Teach là làm cho trẻ em nông thôn Trung Quốc có cơ hội tiếp cận giáo dục ngang bằng với các bạn đồng trang lứa ở thành thị.

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng