Video: Lượng giá nhu cầu của người nghèo nông thôn ở Cambodia

Dự án Phát triển nông thôn dựa vào cộng đồng đang sử dụng phương pháp mọi người cùng tham gia để xác định chính xác hơn những hộ nghèo và dễ bị tổn thương nhằm bảo đảm nguồn trợ giúp đến được với những ai cần nhất.

Mời quý vị xem video do GIZ Cambodia thực hiện sau đây.