Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật thứ I mùa Chay

Mùa Chay là mùa chuẩn bị cho anh chị em dự tòng, những người sẽ được rửa tội vào dịp lễ Phục Sinh và là mùa canh tân cho anh chị em đã rửa tội, những người sẽ tuyên xưng lại cam kết của mình khi rửa tội.

Mời quí vị cùng suy niệm.