Suy Niệm Tin Mừng CN XV Thường Niên Năm A

Người gieo giống là bất cứ ai được chọn để truyền bá Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Nói cách khác, người gieo giống là bất cứ ai là người theo Chúa Kitô. Đó là bạn hoặc tôi. Nhưng, tôi có thực sự là một người gieo giống không? Tôi nghi ngờ về điều đó. Tôi sẵn sàng để nói về đức tin của tôi và việc sống đức tin của tôi, nhưng thường là trong một số trường hợp hạn chế.