Suy Niệm Tin Mừng CN XVI Thường Niên Năm A

Bất kể Thiên Chúa có thể bằng lòng với lời cầu nguyện của tôi bao nhiêu đi nữa, thì tôi vẫn chẳng là gì. Tôi muốn nó được sâu hơn, nhiệt thành hơn, thường xuyên hơn và  hiệu quả” nhiều hơn thực tế nó là. Nghĩa là vì tôi nhìn nhận nó như là một điều gì đó mà tôi làm.