UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 31 Thường Niên năm A

Ngày 31 tháng 10 năm 2014

Trong mối dây liên kết với Chúa Kitô nơi bí tích rửa tội, tôi là một trong những vị thánh. Biết thế, có lẽ tôi có thể thực hiện việc sự lựa chọn tốt hơn kiểu thánh mà tôi sẽ là.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 26 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng