Bảo tồn và phát triển phong cảnh vùng Kailash Sacred

Ưu tiên bảo tồn và phát triển phong cảnh vùng Kailash Sacred, khu vực biên giới chung các nước Trung Quốc, Ấn Độ và Nepal, mục tiêu duy trì môi trường tự nhiên về lâu dài và phát triển bền vững, vì thế tăng cường phục hồi các cộng đồng địa phương.