Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đến với sự sống vĩnh cửu cùng với Ngài bằng cách “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là Thịt Ta, để cho thế gian được sống… Ai ăn Thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy”.