terms of use

Điều khoản sử dụng

Điều khoản và điều kiện sử dụng UCAN
UCAN Việt Nam được điều hành bởi Union of Catholic Asian News Limited (đăng ký kinh doanh số 502939994) kết hợp với các tổ chức phi lợi nhuận khác hoạt động dưới tên là UCAN.
Khi sử dụng trang tin và các dịch vụ khác bạn đọc đồng ý những điều khoản và điều kiện sử dụng liệt kê trên trang này. Theo thời gian UCAN có thể bổ sung, sửa đổi, cập nhật website này kể cả điều khoản và điều kiện sử dụng mà không báo trước.

1. Từ chối trách nhiệm chung

UCAN không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thiệt hại nào của bất cứ ai do không truy cập được vào trang tin này hay các kết nối khác.
Sự từ chối trách nhiệm này không bị giới hạn hay tranh cãi bởi bất kỳ những cảnh báo hay khuyến cáo nào.

2. Truy cập trang tin

2.1. Trang tin này là tài sản trí tuệ của UCAN và UCAN giữ bản quyền.

2.2. UCAN cấp cho bạn đọc quyền giới hạn, huỷ bỏ và không độc quyền trong việc truy cập trang tin chỉ với mục đích truy cập, xem xét, sao chép hoặc góp ý trên nội dung của nó.

2.3. Hơn nữa, vì mục đích và điều kiện được mô tả trong Luật Bản quyền của Đặc khu Hong Kong và những điều kiện tương tự có thể áp dụng tại nơi bạn cư trú, bạn không được làm những việc sau đây dưới bất cứ hình thức hay phương tiện nào:
a) Chỉnh sửa, tái bản, phát hành, tải xuống, sao chép, lưu trữ, bổ sung, truyền đạt, in ấn, trưng bày, trích dẫn, phát hành hoặc làm mới từ bất kỳ phần nào của trang tin này mà không trích dẫn nguồn; hoặc:
b) Thương mại hóa các tin tức, sản phẩm hoặc dịch vụ từ trang tin này mà không có giấy phép của UCAN.

2.4. Bạn không được tham gia khai thác thương mại hoặc bán lại trang tin này và nội dung của nó cho bất cứ mục đích gì.

2.5. Nếu bạn vi phạm những điều khoản và điều kiện sử dụng này thì quyền sử dụng trang tin của bạn sẽ bị chấm dứt ngay lập tức và sẽ không được kết nối trở lại nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của UCAN.

3. Đăng ký tên

3.1. Tên đã được đăng ký “UCAN” và những tên khác cho những sản phẩm hay dịch vụ của UCAN đều được mang các nhãn hiệu của UCAN.

3.2. Tên của những sản phẩm và doanh nghiệp khác được đề cập trong trang tin này có thể là nhãn hiệu của những người khác.

3.3. Khi bạn sử dụng các nhãn hiệu của UCAN, nếu phù hợp điều khoản và điều kiện sử dụng, để đề cập tới những hoạt động, sản phẩn hoặc dịch vụ của UCAN, thì bạn phải ghi rõ dẫn nguồn từ UCAN.

3.4. Bạn không được sử dụng bất cứ nhãn hiệu nào của UCAN:
a) Trong toàn bộ hoặc một phần nhãn hiệu của bạn hoặc các nhãn hiệu khác;
b) Trong các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ thay vì những sản phẩm đã được cung cấp;
c) Để gây hiểu lầm hoặc lừa đảo;
d) Để làm giảm uy tín UCAN và các sản phẩm hay dịch vụ của UCAN.

4. Liên kết, khung và thẻ

4.1. UCAN cho bạn quyền giới hạn, huỷ bỏ và không độc quyền trong việc tạo ra một liên kết đến trang chủ của trang tin.

4.2. Liên kết mà bạn tạo ra không được mô phỏng trang tin theo cách thức gây hiểu nhầm, xúc phạm hay chống đối.

4.3. Khi tạo ra một kết nối, bạn phải sử dụng hình ảnh, biểu tượng và nhãn mác của UCAN.

4.4. Khi trang tin cung cấp một kết nối đến một trang tin khác, bạn phải công nhận và đồng ý rằng:
a) UCAN không đại diện hoặc bảo đảm bất kỳ điều gì ở trang tin được kết nối và nội dung của nó;
b) UCAN không đại diện hoặc không bảo đảm và không có trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, nội dung hay việc sử dụng thông tin trên những trang tin kết nối này;
c) UCAN không nhận trách nhiệm cho bất kỳ thông tin hoặc ý kiến phát hành trên các trang kết nối; và
d) UCAN cũng không chịu trách nhiệm trực tiếp hay gián tiếp trong bất kỳ sự thiệt hại nào (nếu có) từ các trang kết nối gây ra, ngay cả khi UCAN có cảnh báo trước về những thiệt hại đó.

4.5. Khi vào những trang tin kết nối thông qua, bạn phải bảo đảm với UCAN rằng đó là quyết định cá nhân mà bạn có đầy đủ trách nhiệm về những vấn đề liên quan như độ tin cậy, sự phù hợp, an toàn liên quan đến nội dung của các trang kết nối. Điều đó không được gây ra bất kỳ tổn hại gì đến UCAN.

4.6. Điều khoản 4.1, bạn không được đóng bất kỳ phần nào trên trang tin của UCAN.

5. Các bài báo trên trang tin

5.1. Trên trang tin, cụ thể là các bài báo có chứa thông tin, hình ảnh, bảng biểu hoặc bất cứ tài liệu nào từ nguồn tin thứ ba, dù những tài liệu này được nói là lấy từ nguồn tin thứ ba hay không:
a) UCAN không đại diện và không bảo đảm bất kỳ điều gì liên quan đến nội dung thông tin của bên thứ ba;
b) UCAN không đại diện, không bảo đảm cũng như không chịu trách nhiệm tính chính xác, đầy đủ hay nội dung, cách sử dụng thông tin của bên thứ ba;
c) UCAN cũng không chịu trách nhiệm trực tiếp hay gián tiếp bất kỳ những thiệt hại nào từ thông tin của bên thứ ba.

5.2. UCAN cũng không chịu trách nhiệm cho bạn hoặc người khác về những mất mát do kết nối với bất kỳ thông tin của bên thứ ba đã được đăng.

5.3. Nếu bạn tin rằng thông tin của bên thứ ba là không chính xác, không đầy đủ, hoặc lỗi thời, phỉ báng, vi phạm bản quyền hoặc gây tổn hại đến bạn hoặc bất kỳ ai, hãy liên lạc với UCAN.

6. Đăng ý kiến của bạn

6.1. Bạn có thể gửi ý kiến, bình luận lên trang tin hoặc đưa ra đề nghị, ý tưởng, ý kiến, câu hỏi hoặc những thông tin khác đến UCAN bất cứ lúc nào bằng email hoặc những cách khác.

6.2. Nội dung mà bạn gởi đi không được bất hợp pháp, dung tục, đe doạ, phỉ báng, xâm phạm quyền riêng tư, vi phạm bản quyền hoặc những điều khác làm tổn hại đến người khác. Thông tin bạn gửi lên cũng không được chứa virus, vận động chính trị, thúc đẩy thương mại, chuỗi ký tự vô nghĩa, thư phát tán hoặc thư rác.

6.3. Khi đăng nhập để đăng bài, bạn không được sử dụng email của người khác nhằm gây cho người khác nhầm lẫn.

6.4. Một khi bạn đăng bài, bạn cho phép UCAN sử dụng, điều chỉnh, bổ sung, phát hành, chuyển ngữ, trích dẫn, phân phối và cho hiển thị những nội dung này ra toàn thế giới qua các phương tiện thông tin.

6.5. Bạn thay mặt và bảo đảm với UCAN rằng:
a) Bạn có quyền:
i) Sử dụng và phát hành những ý kiến, bình luận của bạn; và
ii) Cho phép UCAN sử dụng nội dung này phù hợp với điều khoản và điều kiện sử dụng;
b) Nội dung mà bạn đăng phải chính xác, không được phỉ báng, vi phạm tác quyền của bên thứ ba; và
c) Việc sử dụng và phát hành nội dung mà bạn đăng không được vi phạm bất kỳ điều gì trong những qui định về điều khoản và điều kiện sử dụng.

6.6. Bạn sẽ phải bồi thường cho UCAN khi có những thiệt hại do bạn vi phạm những điều khoản đã ghi như:
a) Bảo đảm tuân thủ những điều ghi tại mục 6.5; hoặc
b) Những điều khác được qui định tại điều khoản và điều kiện sử dụng này.

6.7. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng:
a) UCAN có thể biên tập hoặc loại bỏ nội dung của ý kiến được đăng, nhưng điều đó không bắt buộc; và
b) UCAN không chịu trách nhiệm với bạn về nội dung ý kiến đã đăng, kể cả do chính bạn hay người khác đăng.

7. Quảng cáo và những bài đăng trên trang tin của bên thứ ba

7.1. Thông thường UCAN có thể cho phép bên thứ ba đăng quảng cáo, phê bình, trang liên kết khác hoặc thông tin khác trên trang tin của mình.

7.2. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng UCAN không bị bắt buộc kiểm soát hoặc xác minh thông tin trên phần được đăng của bên thứ ba.

7.3. UCAN không nói hoặc làm gì để được hiểu là ủng hộ nội dung phần được đăng của bên thứ ba.

7.4. Những nội dung của bên thứ ba đăng trên trang tin mà không chính xác, không đầy đủ, hoặc lỗi thời, phỉ báng, vi phạm tác quyền hoặc gây tổn hại cho bạn hoặc bất kỳ bên nào, bên thứ ba sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật cho những tổn hại đó.

8. Những bảo đảm bị loại trừ

8.1. Theo qui định pháp luật, tất cả các đại diện, bảo đảm và các điều khoản không được tính tới ngoại trừ những điều pháp luật yêu cầu. Vì thế, bạn phải chắc chắn rằng bạn vào trang tin này là không vi phạm pháp luật hay bị ngăn cấm bởi luật được áp dụng cho bạn kể cả luật pháp nơi bạn cư trú.

8.2. UCAN không chịu trách nhiệm với bạn hoặc những ai có máy vi tính bị hư hại do sử dụng trang tin này và các trang kết nối.

8.3. Bạn phải biết để chắc chắn rằng những điều bạn xem hay tải về từ trang tin này không có virus hoặc worm, Trojan horse để có thể làm tổn hại đến hệ thống vi tính của bạn.

9. Giới hạn trách nhiệm của UCAN

9.1. UCAN có căn cứ để chắc chắn rằng tất cả các thông tin trên trang tin là chính xác và sẽ sửa chữa mọi lỗi và thiếu xót ngay lập tức khi được xác định.

9.2. Với những yêu cầu xa hơn luật, UCAN từ chối tất cả những bảo đảm và đại diện (cho dù có trình bày hay gợi ý) về tính chính xác của thông tin trên trang tin.

9.3. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng:
a) Bất kỳ trách nhiệm nào UCAN có thể chịu vì những mất mát hoặc phàn nàn xảy ra do không ổn định khi vào trang tin, hoặc do việc sử dụng trang tin hay sự phụ thuộc vào dữ liệu của đường truyền, thì đều bị loại trừ theo luật lệ.
b) UCAN không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào kể cả những thiệt hại bên ngoài hoặc gián tiếp hay hậu qủa của việc sử dụng trang tin.

10. Bồi thường

Ngoài những điều đã qui định trong điều khoản và điều kiện sử dụng, bạn chấp nhận UCAN bồi thường khi bảo vệ UCAN khỏi thiệt hại và có bằng chứng về sự mất mát và tổn hại gây ra bởi UCAN. Và bạn cũng có trách nhiệm bồi thường cho UCAN khi vi phạm những qui định đã được ghi trong điều khoản và điều kiện sử dụng này.

11. Áp dụng luật thích hợp

Những điều khoản và điều kiện sử dụng này được qui định theo luật pháp của Hong Kong. Bất cứ tranh chấp nào xảy ra sẽ được giải quyết bởi toà án ở Hong Kong.

12. Tách rời

Nếu bất kỳ phần nào của điều khoản và điều kiện sử dụng này không hợp lệ, trái luật hoặc không thể thi hành thì sẽ không được áp dụng.